جلیلی ...

جلیلی بود مظهر آفتاب
جلیلی بود مبطل هر سراب
جلیلی بود حامی رهبری
جلیلی بود فدایی ترین لشکری
جلیلی زمانیکه رزمنده بود
همه راه دشمن بدو بسته بود
جلیلی سرآغاز هر رستن است
و راه ولایت به پوستن است
جلیلی فدایی به امر ولیست
جلیلی بسیجی خط علی ست
جلیلی عدالت بود محورش
جلیلی حقیقت بود باورش
جلیلی نبرد حق و باطل است
جلیلی همان عالم عامل است
جلیلی مقاوم به راه خداست
جلیلی طریقش ز فتنه جداست
جلیلی بود مرد فرهنگ و دین
جلیلی بود مومن راستین
جلیلی به ایمان خود استوار
جلیلی بود خادمی خاکسار
جلیلی شعارش شهادت بود
شهادت نشان ولایت بود
جلیلی بسیجی راه امام
خمینی و سید علی والسلام

شعر از : ناصر طباطبایی

/ 0 نظر / 73 بازدید